PROPONOWANE OBSZARY TEMATYCZNE

Osoby zainteresowanie mogą złożyć artykuł naukowy napisany samodzielnie bądź też w duecie. Akceptowane będą artykuły dotykające poniższe obszary tematyczne. Do każdego z nich zaproponowano zestaw zagadnień bądź możliwych problemów zidentyfikowanych w ramach danego obszaru. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje.

Aspekty ogólnoekonomiczne – propozycje zagadnień:

 1. Transfer wiedzy jako podstawa innowacyjnej gospodarki
 2. Automatyzacja i zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn
 3. Stan i dynamika innowacji w krajach OECD oraz rola kapitału ludzkiego w procesach innowacji
 4. Rola małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w gospodarce polskiej oraz ich udział w tworzeniu i upowszechnianiu innowacji
 5. Wydatki na Badania i Rozwój w Polsce w ujęciu komparatywnym na tle innych państw
 6. Przewaga konkurencyjna gospodarki narodowej dzięki innowacjom na przykładzie Izraela
 7. Ośrodki innowacji w Polsce
 8. Związki innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności, rankingi konkurencyjności i główne przyczyny niezadowalających osiągnięć w tym zakresie
 9. Rozwój klastrów i parków naukowo – technologicznych
 10. Rola kapitału ludzkiego w tworzeniu innowacyjnego startup’u
 11. Wielkie firmy i nauka a start – upy: czy dużym firmom opłaca się współpraca ze start – upami? Czy nie jest to wspieranie potencjalnej konkurencji?

 

Aspekty finansowe i venture capital – propozycje zagadnień:

 1. Rachunkowość 2.0 – jak innowacje technologiczne rewolucjonizują księgowość
 2. Wykorzystanie Big Data w księgowości
 3. Jeszcze Księgowy czy już Programista – jak innowacje zmieniają podejście do rachunkowości
 4. Innowacje w polskich przedsiębiorstwach – źródła ich finansowania
 5. Kryptowaluty jako instrument bazowy w instrumentach pochodnych
 6. Podmioty rynku finansowego wobec nowoczesnych technologii
 7. Rola funduszu funduszy w rozwoju sektora venture capital na przykładzie PFR Ventures
 8. Ekosystem Venture capital w Polsce – kto go tworzy, zagadnienie venture building
 9. Przykłady udanych inwestycji funduszy venture capital w innowacyjne pomysły i zrealizowane stopy zwrotu
 10. Większe start-upy czy też więcej start-upów? Jaki model venture building powinien zostać przyjęty w polskim ekosystemie startup-owym?
 11. Innowacyjne branże, w które obecnie inwestują fundusze venture capital
 12. Wsparcie startupów przez korporacje – tworzenie akceleratorów oraz funduszy CVC (corporate venture capital) przez duże przedsiębiorstwa
 13. Tworzenie funduszy CVC (corporate venture capital) i ich wpływ na rozwój startupów i przedsiębiorczości
 14. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe innowacyjnych pomysłów

 

Innowacje i digitalizacja sektora bankowego – propozycje zagadnień:  

 1. Rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce
 2. Jakimi narzędziami posługiwać się będzie sektor usług finansowych w kontakcie z klientami – zagadnienie user experience
 3. Blockchain w bankowości
 4. Czy polskie społeczeństwo przygotowane jest na obrót bezgotówkowy? Zagadnienie “Cashless Society”
 5. Jakiego rodzaju nowe wyzwania oraz możliwości stwarza dla polskiej gospodarki sektor bankowości otwartej? Zagadnienie open banking
 6. Wymiary współczesnej bankowości – jak w obliczu postępującej digitalizacji będzie się ona zmieniać w nadchodzących latach? Postulat banking everywhere, never at a bank
 7. Finanse osobiste na tle rozwoju technologicznego sektora bankowego
 8. Chmura bankowa – nowe oblicze bankowości
 9. Cyber security – bezpieczeństwo polskich banków w kontekście postępującej digitalizacji

 

Aspekty prawne – propozycje zagadnień:  

 1. Jakie wyzwania w kontekście nowych regulacji czekają rynek finansowy w nadchodzących latach? Zagadnienie MIFID II
 2. Administracyjnoprawne aspekty innowacji oraz projekty legislacyjne w zakresie wsparcia innowacji
 3. Wsparcie innowacji – rozwiązania podatkowe i crowdfunding
 4. Umowy z zakresu praw własności intelektualnej i ochrona know-how
 5. Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce
 6. Safety first – czego powinien obawiać się startupowiec i naukowiec zaczynający swój własny biznes?
 7. Wzmocnienie ochrony sądowej innowacji
 8. RODO a bankowość – jak daleko na gruncie współczesnego prawa będzie mógł się posunąć bank jeśli chodzi o obrót danymi w celu zapobiegania wyłudzeniom w związku z rozwojem technologii

 

Wskazane powyżej zagadnienia mają jedynie charakter przykładowy. Zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny – zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów i ich konsultacji z Komitetem Organizacyjnym.

Stowarzyszenie PELS (Polish Entrepreneurship & Leadership Society) powstało w październiku 2017 roku. Celem powstania PELS jest próba integracji wyróżniających się młodych ludzi, którzy pragną się aktywizować.
Publikacje